Uppdatering vecka 43

Föreningen har hela tiden haft ambitionen att alla nya medlemmar skall kunna få sin fiber installerad före årsskiftet. Vår leverantör av fiberblåsning och svetsning, Kringdata, har med början i nod 2 (norra delen av området) utvärderat det befintliga fibernätet med särskild hänsyn till hur det kan kombineras med tillkommande anslutningar. Man fann därvid dels att att befintlig dokumentation av nätet behöver kompletteras och dels att nätet inte har fullgod kapacitet utan måste förstärkas. Detta har nu verkställts i nod 2 medan man de senaste dagarna även har utvärderat området som hör till nod 1 (södra delen av området) och funnit att även detta område behöver förstärkas i vad gäller stamledningen från nodhuset i Sågliden. Detta arbete har Kringdata tyvärr ej möjlighet att utföra i år, utan först till våren 2021. Som vi har fått det beskrivet innebär detta att våra nya medlemmar i Sågbäcken, Exmoravägen och Lövåsen inte kan bli inkopplade förrän till våren. Vi beklagar detta djupt, men det var inget som vi kunde förutse. Det positiva är, att med dessa förstärkningar får föreningen ett mycket mer robust fibernät enligt Kringdata t o m i toppklass.

Hälsningar
Grövelfiber Ek. För.
Styrelsen

Status vecka 42

Arbetet med utbyggnaden av Grövelfibers nät har just nu har två delar. Den ena delen innebär att vi ansluter nya intressenter/medlemmar och gräver ner och blåser nya anslutningar. Den andra delen som vi gör parallellt är att komplettera delar av vårt nät med större kapacitet och uppdatera dokumentationen från 2014/15. Av den anledningen måste vi blåsa i fiberkablar med större kapacitet på vissa sträckor. Det arbetet är som vi bedömer det klart för Nod 2, dvs. områdena från STF och ner till Storsätern. Nod 1 som omfattar Sågliden, Björnliden, Sågbäcken, Exmora och Lövåsen’s alla delar nagelfars just nu av vår fiberentreprenör som redan nu flaggar för att det kommer att behövas omfattande kompletteringar i flera skåp från Sågbäcken och upp till Lövåsen.

Uppdatering grävning och fiberblåsning

Nedläggning av slang och dukter fortsätter och är snart i Storsäterns by. Därefter flyttar de ned till Sågliden och Björnliden/Lövåsen och omkringliggande områden. Utomhusboxar finns att hämta på Fjällbua som också tar emot era nycklar. Fiberkabeln (svansen) som ska in i era hus kommer Kringdata att ta med när de skall svetsa i er utomhusbox om ni lämnat in nycklar eller är på plats. CPE (fiberuttag inne) hämtas hos/levereras av Hans Segerhjelm, tel. 070-651 61 56.

Runt den 5 oktober kommer Kringdata hit och börjar blåsa och svetsa fiber. Därför är det mycket viktigt att era fastigheter är klara med uppsättning av utomhusboxar och hål genom ytterväggen så att de kan göra klart arbetet. Detsamma gäller grävning på egen tomt såvida ni inte begärt hjälp med grävningen. Exakt när arbetet kommer att ske på varje område kan vi inte säga just nu. Första prioritet blir att blåsa i fiber innan det blir kallt. Svetsning av fiber kan även göras när det är kallt och vinter.

Som framgått brinner det nu i knutarna. T o m den 18 september hade endast 20 nycklar inlämnats till Fjällbua, varför inlämning måste ske utan dröjsmål alternativt ange stugvärd eller motsvarande som har nycklar och kan öppna upp. Om åtgärder enligt föregående stycken ej är vidtagna och Kringdata inte kan färdigställa sitt arbete utan måste göra extra resor kommer vi att debitera er för de extrakostnader som detta medför.

Styrelsen Grövelfiber

Status på grävningarna

Två arbetslag arbetar för att Grövelfibers etapp 2 med nedgrävning av dukter och slang ska bli klar i höst. En stor maskin med skopa och plöjare, samt en liten maskin för arbete med skåp och ingrävning till hus.

Grövelsjöns Fjällby, Grövelfjäll, Ripvägen, Bäcksätervägen samt Samevägen är klara. Just nu är man på Huskläppsvägen, för att sedan gå över Grövlan till Övre Storsätern, Ollarsliden samt en liten grävning på Valdals Pers väg. Efter det blir det några små grävningar i Storsäterns by. Allt detta är knutet till Nod 2 i Storsätern.

Sedan flyttar man till arbeten som ska anslutas till Nod 1 i Sågliden. Det vill säga Lövåsen, Sågbäcken, Björnliden och andra områden i Såglidens närhet.

Tilläggsinformation till nya medlemmar inför fiberinstallation

I tillägg till utsänd information 2020-07-21 får vi informera följande:

 1. Arbetsgången för grävning har klarnat och kommer att ske med början vid Grövelsjöns Fjällby (vid Sjöstugan) och sedan fortsätta söderut.
 2. Utomhusbox samt fiberkabel (restnoterat) mellan utomhusbox och invändig
  mediaomvandlare kan hämtas i Fjällbua och kvitteras på där utlagd lista.
 3. Skicka ett mail till styrelsen@grovelfiber.se då ni är klara med borrning samt utmärkning eller uppsättning av utomhusbox och meddela det och ange då fastighetsbeteckning så vi vet vilken fastighet det berör.
 4. Om punkt 3 här ovan inte är gjort när det är dags för grävning, så kommer den att
  ske där vi finner det lämpligt (gäller er som begärt hjälp med grävning på egen tomt).

Grövelsjön 2020-08-30
Grövelfiber Ek. För.
Styrelsen

Grävningarna igång!

PeRo har börjat med nergrävning/plöjning av dukter och slang för utbyggnaden av Grövelfibers fibernät i Grövelsjödalen. Just nu är man på Grövelfjäll, men sedan är planen att börja längst upp i norr vid Grövelsjöns Fjällby (vid Sjöstugan) och sedan fortsätta söderut och ta område för område.

Utomhusboxarna har kommit, men tyvärr fattades det en del som vi nu väntar på innan vi kan lämna ut dem till alla som anmält sig för ny fiberanslutning till sin fastighet. Det är nödvändigt att ni markerar på ert hus var ni tänkt er ha eran ingång för fibern. Med tanke på snödjupet här uppe är kravet att utomhusboxen ska sitta mellan 1.0 – 1.5 meter över marken. Varken lägre eller högre då fibern ska svetsas ihop i utomhusboxarna. Se även tidigare inlägg angående utomhusboxar och grävning på era tomter.

Info till nya medlemmar inför fiberinstallation

Anslutningsbox ute och 10 meter fiberkabel

Arbetet pågår med grävning för nya medlemmar. I första hand sker samförläggning i samband med grävning för el i de nya exploateringsområdena, Västsätern (Valdalspers väg), Lövåsens fjällby samt Grövelfjällsområdet. Betr. övriga områden kan vi idag inte säga i vilken ordning grävning kommer att ske utan det får meddelas under hand. Det viktiga nu är att ni som har en bebyggd fastighet tydligt märker ut på fasaden var anslutningsboxen skall sitta samt borrar ett hål 1,0 till max 1,5 meter ovan mark enligt bifogade anvisningar, som lämnades ut i samband med etapp 1 (https://www.grovelfiber.se/2014/kopplingsbox-for-fastighetsanslutning/). Tänk på att hålet och den invändiga mediaomvandlaren bör sitta ganska nära TV-boxen om ni vill ha TV via fibern.

Ni som inte har begärt hjälp med grävning på egna tomten kan även utföra detta. När ni grävt färdigt kan ni ringa Hans Segerhjelm (070-6516156) eller Göran Salmonsson (070-6371693) för erhållande av fiberrör så att ni kan återställa efter grävningen. Utomhusboxar är beställda och vi återkommer när de kan levereras.

När det är dags för fiberblåsning behövs tillgång till fastigheten. Om ni ej är på plats då ber vi er märka upp nycklar med fastighetsbeteckning angiven. Dessa kan lämnas in på Fjällbua.

Vi skall via hemsidan meddela när det är tid och plats för kommande grävningar.

Grövelsjön 2020-07-21
Grövelfiber Ek. För.
Styrelsen

Samförläggning startar med Vattenfall

Om cirka 1 1/2 vecka så startar vi en samförläggning med Vattenfall då de fått uppdraget av bland annat Ellevio att gräva ner elledningar på tre nya stugområden eller etapper. Vi lägger då samtidigt ner dukter för fiber. Det är på Valsdalpersväg i Storsätern, Grövelfjäll och den nya etappen med 14 tomter uppe vid Lövåsens Fjällby.

Vi inväntar sedan svar på offerter och tidplaner så att övriga anslutningar kan göras denna sommar. Mer information om läget kommer inom de närmaste veckorna.

2020 års föreningsstämma avklarad via e-post.

På grund av Coranapandimin så fick föreningen ha sin årsstämma på ett ovanligt sätt, men fullt lagligt. Med anledning av smittoläget har riksdagen beslutat att styrelser i ekonomiska föreningar får besluta att ha en föreningsstämma helt utan plats/ort och fysiskt deltagande. Den intresserade kan läsa mer här.

Vi har nu genomfört 2020 års föreningsstämma och fått in cirka 40 medlemmars svar via det E-postomröstningsformulär som skickades ut till alla medlemmar. Majoriteten har röstat ja, enligt E-postomröstningsformuläret som följer agendan i föreningens stadgar $16.

Inställt: Föreningsårsstämma 2020

På grund av coronakrisen ställs den planerade föreningsstämman i påsk in. Styrelsen bestämde det i ett extra insatt styrelsemöte som skedde över telefon. Se nedanstående protokoll.

Protokoll fört vid telefonstyrelsemöte med Grövelfiber Ekonomisk förening 2020-04-01

Närvarande:
Styrelsemedlemmar; Hans Segerhjelm, Mats Sjöstrand, Per Bjälevik, Arne Näsvall och Göran Salmonsson.

 1. Mötet öppnades av ordf. Hans Segerhjelm.
 2. Till att justera dagens protokoll valdes Arne Näsvall.
 3. På grund av det rådande läget med coronakrisen beslutade vi att årsmötet fredagen den 2020-04-10 klockan 16.00 i Storsäterns Bystuga ställs in och ny kallelse för årsmötet meddelas via hemsida o mailutskick när vi har ett läge som tillåter att hålla årsmöte där samtliga medlemmar är välkomna att deltaga. (§3 omedelbart justerad)
 4. Ordförande Hans tackade och avslutade mötet.

Storsätern 2020-04-01

Göran Salmonsson
Sekreterare

Justeras

Hans Segerhjelm        Arne Näsvall

Föreningsårsstämma 2020

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2020.

Tid: Fredagen 2020-04-10 klockan 16.00
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

OBS! Med anledning av coronaviruset så ska alla medlemmar med minsta tecken på förkylning hålla sig hemma och ej gå på mötet. Tack på förhand för ni följer myndigheternas råd och tänker på era medmänniskor.

Lägesrapport utbyggnad etapp 2, 2019/2020

Som läget är nu har vi beslutat att göra uppehåll över vintern. Tjälen är för djup. Vi har kanaliserat drygt 20% och anslutit 10% av de nya anslutningarna. Främst i Storsätern där vi samförlagt med Ellevio. Det har varit stora problem med att få tag på grävare då de varit upptagna av många projekt både här och i Idre, bland annat Ellevios projekt med nedgrävning och upprustning av elnätet.

Vi tar nya tag till våren, då vi kommer att ha större tillgänglighet till grävare.

Dags för utbyggnadsetapp 2 för Grövelfiber

Vi har idag skickat ut anslutningsavtal via e-post till alla som anmält intresse för att ansluta sin fastighet till Grövelfibers fibernätverk. Ni ska skriva under båda exemplaren och sedan skicka dem med vanlig post till vår adress senast 30 juni 2019. Har ni inte fått någon e-post och tidigare anmält intresse så kontakta oss snarast på vår e-postadress: styrelsen@grovelfiber.se och meddela oss er fastighetsbeteckning och att ni inte fått något anslutningsavtal.

Ni som inte skickat in någon intresseanmälan kan fortfarande göra det, men beroende på er fastighets läge kan vi ej garantera att ni kan bli med under etapp 2. Men prova att omedelbart ladda ner vår intresseanmälan och skicka in den till styrelsen@grovelfiber.se så kontrollerar vi om ni kan hänga på utbyggnadsetapp 2.

Vår adress är:
Grövelfiber Ekonomisk Förening
c/o Hans Segerhjelm
Björnliden 75
790 91 Idre

Här nedan kommer mera information som skickats med i vårt e-postutskick:

Om anslutningsavtal

Bäste blivande medlem!

Vi har nu börjat närma oss tidpunkten för utvidgning av vårt fibernät att det är dags att underteckna anslutningsavtalen för nya intressenter och betala in medlemsinsats (100 SEK) och första del (15.000 SEK) av anslutningsavgiften.

Ett anslutningsavtal behövs för varje fastighet och det är ägaren/ägarna som skall skriva under.

Underteckna och återsänd båda exemplaren till ovanstående adress. Efter Föreningens påskrift översändes medlemmens exemplar.

Vi behöver ditt avtal hos oss senast 2019-06-30 för att kunna gå vidare med upphandlingar och ev. ytterligare markavtal.

Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida www.grovelfiber.se.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Föreningsårsstämma 2019

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2019.

Tid: Fredagen 2019-04-19 klockan 16.00
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

Årsstämma 2017

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2017.

Tid: Fredagen 2017-04-14 klockan 18.00
Plats: Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.
1§ Mötets öppnande.
2§ Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3§ Godkännande av röstlängden.
4§ Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5§ Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6§ Fastställande av dagordningen.
7§ Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8§ Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition
av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10§ Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11§ Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12§ Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13§ Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
14§ Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
sammankallande.
15§ Övriga ärenden.
16§ Mötets avslutande.
Frågestund

Statusuppdatering vecka 4

De flesta av medlemmarna har nu kopplat in sina inomhusboxar och beställt tjänster.
Vi har haft förhållandevis lite problem med anslutningarna. En del felaktiga CPE boxar har fått bytas ut och någon enstaka svetsning har fått göras om.
Några har haft problem med sina TV tjänster, se tidigare statusuppdateringar och kommentarer från vecka 46 och framåt. Där finns tips från Catharina om hur man kan komma till rätta med eventuella TV problem.
Internet är nu stabilt och snabbt. Ett avbrott beroende på avgrävning av en kabel mellan Mora och Rättvik inträffade kort efter att vårt nät var driftsatt.

Det finns nu möjlighet för den som funderar på att ansluta sig till vårt byanät att anmäla intresse för detta. Anslutningskostnaden kommer att bli betydligt högre än för de som var med i projektet från början.

Gå in via länken ”Intresseanmälan” i menyn till vänster och följ instruktionerna.

Hälsningar
Anders

Medlemsavgifter

E-postmeddelande angående inbetalning av medlemsavgift har gått ut till samtliga den 21 oktober.
Ca 40 medlemmar har ännu inte betalat avgiften. Betala avgiften snarast så att Mats får in inbetalningarna i bokföringen på det här året!

Hälsningar
Anders