Information

Fiberprojektet startade 2010 på initiativ av Folkets Hub, KTH och Älvdalens kommun genom f.d. riksdagsman Leo Persson. Grövelsjöområdets föreningar har också enhälligt uttalat ett intresse för att vi ska försöka få en fiberanslutning till bygden.

Vi har under lång tid famlat i okunnighet om hur ett bynät ska byggas, deltagit på otaliga informationsmöten i Älvdalen, Särna, Idre och Storsätern. Vi har pratat med myndigheter, sökt bidrag, ritat på kartor, gjort hemsida, tryckt informationsbroschyr, värvat intresserade, med mera, med mera.

Genom Grövelsjöfjällen Turistförening ideell förening har vi beviljats 50.000kr i bidrag till en förstudie från Leader Södra Fjällen. Bidraget har använts till intressevärvning och en förprojektering. Förstudien ska slutredovisas senast i februari 2013.

Vi som av och till arbetat mer eller mindre med projektet är:

Per Bjälevik, projektledare, Anders Persson, Kristina Hacker, Egon Ericsson, Anders Björklund, Sven-Olov Waldal, Hans Segerhjelm, Thomas Carlsson, Peter Söneby, Helena Andersson och Barbara Frilund-Ekberg.

Totalt har mer än 350 timmar (nov 2012) lagts ner i arbetet.

Hittills har 140 personer och företag (nov 2012) anmält intresse för fiberanslutning.

Tomslang samförlades med Fortum från Idre till Höstsätern i juni 2012 som en första etapp av stamnätet till Storsätern. Länsstyrelsen Dalarna går in med bidrag till stamnätet med 50% av kostnaden under förutsättning att Älvdalens kommun tar fram en IT plan. En sådan plan är under utarbetande och föreslås antas av kommunfullmäktige under december 2012. Vi vet alltså fortfarande inte om kommunen kommer att bekosta sin del av stamnätet till Storsätern.

Projektering av bynätet har gjorts av Bynet AB, baserad på 127 intresserade och var klar den 15 oktober 2012.

Den totala kostnaden för bynätet beräknas av Bynet till ca 3,4 milj. kr.
Enligt de uppgifter vi fått kan det vara möjligt att få 70% av kostnaden i bidrag.

En osäker faktor är grävkostnaden. Kalkylen baseras på kostnader i liknande projekt där det har varit möjligt att plöja ner större delen av kabeln. I vårt område har vi i stora delar besvärliga markförhållanden som kan innebära grävning av kabel vilket blir dyrare.
Vi ser också att det hos oss, till skillnad från i andra byar, finns små möjligheter för de som ansluter sig att bidra med eget arbete i form av stakning, röjning m.m. på grund av tidsbrist och boende på annan ort. Detta arbete får eventuellt utföras av anställd personal vilket drar upp kostnaden. Anslutningskostnaden torde hamna på ca15.000kr per anslutning fram till tomtgräns. Sträckan tomtgräns till huset bekostas av fastighetsägaren själv. ROT avdrag kan göras för detta arbete.

Som slutsats av förstudien ser vi att det kan vara möjligt att bygga ett bynät i Grövelsjöområdet om anslutarna deltar i arbetet och om Älvdalens kommun tar initiativ till att bygga stamnät från Idre till Storsätern.

Grövelfiber ekonomisk förening bildades den 8 november 2012. En ekonomisk förening behövs bland annat för att vi ska kunna söka bidrag och hantera moms.

En interimsstyrelse har bildats bestående av Per Bjälevik, ordförande, Anders Persson sekreterare och kassör, Sven-Olov Waldal och Hans Segerhjelm. Kerstin Jakobsson är revisor fram till föreningens första stämma. Grövelfiber är helt fristående från GTF, har inga kopplingar till andra bolag och är endast till för att tillgodose medlemmarnas intresse att få en fiberanslutning. Styrelsearvoden utgår tills vidare inte.

PROJEKTETS FORTSÄTTNING

Vi kommer nu att göra en bidragsansökan till Länsstyrelsen, Jordbruksverket och
Post & Telestyrelsen.

Vi vill att du registrerar ditt medlemskap i Grövelfiber genom att använda formuläret på vår nya hemsida. Detta gäller även om du tidigare anmält intresse. Vi kan då visa kommun och länsstyrelse att här finns ett dokumenterat intresse för fiberanslutning.

Du får sedan information med e-post om inbetalning av insats 100kr och medlemsavgift för 2013 200kr. Dessa belopp är vanliga vid uppstart av fiberföreningar och förväntas täcka kostnader i första skedet.

Hela idén med att skapa ett gemensamt bynät bygger på att anslutarna kan delta i projektet med en stor del eget arbete. I det fortsatta arbetet behöver vi bli fler som kan arbeta i eller utanför styrelsen.

Det kan gälla praktiska saker som slyröjning, utstakning av nätet, assistans vid grävning, ansvarig och kontaktperson för delområden, hjälp med att fixa underskrifter för markavtal med mera. Vi behöver också hjälp med bokföring, revisorsuppdrag, erfarenhet av andra bredbandsutbyggnader och så vidare.

HISTORIA

I slutet av 1800 talet drogs telefonledning till Gröveldalen. Telefon behövdes för att organisera flottningen av timmer från dalen under vårfloden varje år.

Ledningen byggdes sedan ut och anslöts till gårdarna i bygden. Ledningarnas isolatorer sattes upp i lämpliga träd. Senare byggdes stolpledningar med massor av trådar.

Omkring 1920. Radiosändningar kunde tas emot. Blybatterier till radioapparaterna transporterades till Särna för uppladdning.

1927. Väg byggd från Idre till Storsätern. Ett decennium tidigare hade väg byggts från Elgå.

1948. Gröveldalen fick elektricitet.

Omkring 1960 hade telefonerna fortfarande vev och all trafik gick genom den manuella växeln, en imponerande stor möbel, som sköttes av Beda i hennes kök. Man kunde genom Beda få bli kopplad till och prata med TOMTEN ! ! !

1961. Högt belägna gårdar som t.ex. Nybo kunde ta emot TV sändningar från sändaren i Sveg.

2006. ADSL bredband kopplades in. Signalen med begränsad kapacitet går i luften till dalen och anslutningarna går i kopparledning till varje abonnent. Systemet är ostabilt med varierande anlutningshastighet och perioder då anslutningen ligger helt nere.

2007. Digital TV övergången. TV sändaren i Nybo fick bara en MUX och kan därför bara sända SVT-kanalerna.

2009-2012. Mobilt bredband via 450 nätet erbjuds av Net1. Detta bredband har bra täckning och ger en relativt hög hastighet. Kan vara bra under en övergång men är inget för framtiden.

2012. Vi befarar att kopparledningsnätet kommer att monteras ner på samma sätt som gjorts på många håll i landets glesbygd. ADSL avtal finns till 2016 och ledningsnätet kommer att få vara kvar åtminstone till dess.

2012-12-17. Vi skickade in vår första preliminära bidragsansökan till Länsstyrelsen Dalarna och PTS med 155 beräknade anslutningar. Vi beräknade totalkostnaden till över 5 miljoner kronor.