Årsstämma 2017

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2017.

Tid: Fredagen 2017-04-14 klockan 18.00
Plats: Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.
1§ Mötets öppnande.
2§ Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3§ Godkännande av röstlängden.
4§ Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5§ Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6§ Fastställande av dagordningen.
7§ Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8§ Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition
av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10§ Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11§ Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12§ Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13§ Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
14§ Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
sammankallande.
15§ Övriga ärenden.
16§ Mötets avslutande.
Frågestund