Föreningsårsstämma 2022

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2022.

Tid: Fredagen 2022-04-15 klockan 15.30
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

OBS! Efter två år av elektroniska årsmöten p g a Covid ser vi fram emot att kunna träffas men påminner samtidigt om att man skall avstå från att komma vid minsta förkylningssymptom.

Sommaren 2022 avslutas etapp 2

Vi har cirka 25 anslutningar kvar att koppla in under sommaren 2022 sedan är utbyggnaden av etapp 2 klar av Grövelfibers fibernät. Det finns fortfarande tid för nya intresseanmälningar och meddela gärna grannar och nybyggare detta så de inte missar sista chansen på ett tag.

Vi vet inte sedan hur och när nästa utbyggnad kan ske. Länk till intresseanmälan finns här på Grövelfibers hemsida https://www.grovelfiber.se Man behöver inte skicka den via brevpost, utan en ifylld intresseanmälan går också bra att e-posta till styrelsen@grovelfiber.se

Styrelsen