Projektering av bynätet klar

En projektering av bynätet är gjord baserad på 127 intresserade.

Den totala kostnaden för bynätet beräknas till ca 3,4 milj. kr. Enligt de uppgifter vi fått kan det vara möjligt att få 70% av kostnaden i bidrag. Detta skulle i så fall innebära att anslutningskostnaden för 127 anslutningar blir i storleksordningen 10.000kr. En osäker faktor är grävkostnaden. Kalkylen baseras på kostnader i liknande projekt där det har varit möjligt att plöja ner större delen av kabeln. I vårt område har vi i stora delar besvärliga markförhållanden som kan innebära grävning av kabel vilket blir dyrare.

Vi ser också att det hos oss, till skillnad från i andra byar, inte finns möjlighet för de som ansluter sig att bidra med eget arbete i form av stakning, röjning m.m. Detta arbete måste till större del utföras av anställd personal vilket drar upp kostnaden.

Vi arbetar nu vidare med projektet. En fiberförening ska bildas. Bidrag ska sökas. Kommun och Länsstyrelse måste påverkas för att bygga stamnät till byarna.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för anslutning.