Statusuppdatering vecka 37

Pelle Lindblå har varit i kontakt med kommunchefen idag och fått beskedet att vårt nät ska kunna bli ljussatt under september. Detta är alldeles färsk information och jag får mera detaljerade uppgifter kommande vecka.

Positivt är att Trafikverket godkänt vår fiberförläggning längs deras vägsträckor.

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 35

Hej!

Vi har fortfarande inte fått något besked om när nätet kan vara ljussatt. Jag har kontaktat Open Universe, Älvdalens kommun och även Länsstyrelsen otaliga gånger de senaste månaderna. Ingen vet något och ingen gör något.
Problemet ligger antagligen inte i att man behöver göra en teknisk lösning utan i att flera operatörer verkar i de olika nät som behöver passeras för att vi ska få ljus hit till Gröveldalen och att ingen vill ta på sig kostnaden och ansvaret för att installera nödvändig utrustning.
Den av medlemmarna som inte tycker att vi arbetar tillräckligt med frågan får gärna anmäla sitt intresse för att engagera sig i styrelsearbetet !!

Hälsningar
Anders

Montering av CPE boxar vecka 31

Mail har idag gått ut till alla medlemmar med information om montering av CPE boxarna.

Om du inte fått något mail så kan det bero på olika orsaker: mailet fastnar i ditt skräppostfilter, du har bytt adress eller vi kan ha missat att ändra till rätt e-postadress.

Hör av dej till mej om du inte fått något mail !

Vi har ännu inte fått något besked om när Älvdalens Stadsnät kan vara klart för anslutning så att vi kan beställa tjänster.

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 30

Ännu fler dåliga nyheter !

Open Universe hade utlovat att allt skulle vara klart för uppkoppling senast 16e juni.

Det visar sig nu att något saknas i Älvdalens Stadsnäts anslutning till vårt nät, komponenter eller hantering av mjukvara. Det går alltså inte att koppla upp sig och beställa tjänster. Ansvariga på Open Universe har semester och ingen kan i nuläget svara på vad som är fel eller när det kan bli åtgärdat.

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 26

Dåliga nyheter!

Open Universe har levererat fel kontaktdon till CPE boxarna.
Att göra om och göra rätt beräknas ta ca 3-5 veckor.
Vi kan alltså inte montera CPE boxarna förrän tidigast i mitten/slutet av juli!

PeRo arbetar med återställningsarbeten av mark och vägar den här veckan.

Hälsningar
Anders

 

Statusuppdatering vecka 24

Nätet är nu klart att belysas. En besiktning av alla skåp har gjorts. Eventuellt behöver en del klamring av kabel och slang i skåpen göras.

Switchar ska monteras av kommunikationsoperatören i nodhusen. Nätet kommer därefter att belysas i slutet av juni.

Information om montering av CPE boxar i fastigheterna skickas ut via mail till medlemmarna vecka 26.

Återstående återställningsarbeten av mark görs av PeRo vecka 26.

Slutredovisningen av projektet är inskickad till Länsstyrelsen.

En hel del arbete återstår med dokumentation av nätet och framtagande av planer för den fortsatta driften.

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 21

Svetsningen är klar inom vårt bynät. Vid inmätningen hittades en del svetsfel vilket är vanligt. Dessa fel rättas nu till och kontrollmäts.Grus är beställt till återställningen i de olika stugområdena. Återställningsarbetena görs av PeRo och i samråd med de områdesansvariga i respektive vägförening.

I styrelsen arbetar vi nu med slutredovisningen av projektet som ska vara klar i god tid innan 10e juni. Alla kostnader sammanställs och planer för den fortsatta driften och underhållet tas fram. All dokumentation av nätet samlas och arkiveras.

Svetsning pågår på sträckan Idre-Grövelsjön och beräknas vara klar kommande vecka.
Vecka 23 görs kontakteringsarbete och montering av ODF i teknikbodarna.
Samma vecka färdigställs också förbindelserna i Idrebyn samt inmätning och slutdokumentation.
En kapacitetshöjning till 10Gbit ska göras i nätet som försörjer Särna och Idre för att klara den ökade belastningen.

Hälsningar

Anders

Statusuppdatering vecka 18

Så gott som all svetsning är slutförd. En felaktig kabel ska bytas i Sågbäcken. När fiberkillarna försökte blåsa i en ny kabel så var det is i slangen och vi måste vänta på att marken tinar upp för att jobbet ska kunna göras.
Vid mätningen hittades en del svetsfel som ska göras om. Det är inget ovanligt att inte alla svetsar lyckas.

Slutlig återställning av vägar och mark ska göras under maj månad. Representanter för de olika vägföreningarna ordnar med besiktningar i de olika stugområdena.

Svar på kommentar vecka 14:
Telenor/Open Universe blir vår kommunikationsoperatör. Det var den enda som lämnade anbud.
Se nuvarande tjänsteutbud på http://alvdalen.openuniverse.se/
Det kan också finnas andra tjänsteutbud som inte visas på hemsidan. Det får man ringa och kolla med de olika leverantörerna om.

Observera att det ännu inte går att leverera tjänster i nätet förrän allt är färdigkopplat och inmätt !

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 16

Svetsningen i skåp fortsätter i Björnliden, Sågbäcken och Sågliden någon vecka till.

Avtalet med kommunikationsoperatören är klart och KO ska montera sin utrustning i nodhusen när nätet är svetsat och kontrollmätt. Vi kommer också att få CPE boxar, inomhusboxar, som ska monteras av fastighetsägarna själva under sommaren.
Mera information om hur utlämning och montering av CPE-erna ska gå till kommer under våren.

Snödjup ca 50cm
Hälsningar

Anders

Statusuppdatering vecka 13

Svetsning pågår i Björnliden och Sågbäcken. Svetsarna räknar med att behöva minst två veckor till för att göra klart allt.
Arbetet kommer att pågå vecka 14 och vecka 16.

Avtalet med KO är inte klart. Vi vill försöka vara noga med att avtalet blir så bra som möjligt för oss.
Det blir alltså INGEN leverans av CPEer under påskveckorna.

Snödjup 73cm

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 11

De flesta av kopplingsskåpen i den norra delen av nätet, Grövelsjön-Storsätern, är nu svetsade. Tre skåp återstår att svetsa.
Från vecka 12 kommer fyra man att arbeta med svetsningen och man börjar då i Lövåsen-Björnliden området.

Vi har nu skickat ut kallelse till årsmöte med e-post. Tyvärr så har några bytt e-postadresser och inte meddelat oss ändringarna. Det är viktigt att alla meddelar oss ändringar i kontaktuppgifter; ägarbyten, postadresser, telefonnummer och e-postadresser så att vi kan nå ut med viktig information.

Hälsningar
Anders

Svar på kommentarer vecka 11

Några klargöranden.

Den svetsning som görs nu är i kopplingsskåp längs ledningsnätet.
Förra sommaren och hösten monterade alla medlemmar sina fasadskåp.
Några skåp var felmonterade.
De felmonterade skåp som är åtgärdade kommer att svetsas någon av de närmaste veckorna.
Det ska alltså inte svetsas något inne i husen!

CPE boxarna som ska monteras inne i varje hus tillhandahålls av Open Universe/Telenor så snart avtalsskrivningen är klar.
Dessa boxar kan monteras av varje fastighetsägare själv enligt anvisningar som vi kommer att maila ut när det är dags.
Den som inte tror sig kunna göra monteringen själv kan anlita av oss anvisad entreprenör.
Nätet ska svetsas och kontrollmätas innan man får montera boxen i sitt hus!
Vid mätningen får ingenting vara inkopplat i huset!
Endast de boxar ni får av Grövelfiber får monteras efter mätningen!
Montera alltså ingenting i ditt hus förrän du fått utrustning och anvisningar av oss!

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 8

Sedan vecka 49, 2014 har projektet inte gått framåt. Bynets svetsare har mycket kvar att göra. Endast 6 skåp är svetsade i Björnliden före jul. Några fasadboxar återstår att svetsa samt 74 skåp. Arbetstiden är beräknad till ca 3 veckor för 4 man.
Svetsning hade utlovats före jul, efter nyår, vecka 6, o.s.v. men inga svetsare har kommit.
Svetsning och inmätning måste vara klar i god tid innan påskveckorna då vi planerat att påbörja monteringen av de CPE boxar som ska sitta i varje hus.
Möte hålls på Bynet i morgon torsdag om svetsningen.

Kommunikationsoperatören presenterade ett avtalsförslag den 20e januari. Länsstyrelsen har inte godkänt avtalet. Vi har arbetat fram ett förslag till ändringar och Telenor kommer att presentera ett nytt avtalsförslag.

Mats arbetar mycket med bokslut och redovisning av kostnader till Länsstyrelsen för utbetalning av bidrag. Styrelsens arbete i övrigt framgår av de senaste två utlagda protokollen.

Vi har fått förlängning av projekttiden till 10e juni och någon ytterligare förlängning går inte att få.

Snödjup idag ca 65cm.

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 49

Pågående arbeten

Bynets entreprenör svetsar nu fiberkablar. All kabel är på plats men mycket svetsarbete, troligen 3 veckor till, återstår. De flesta fasadboxarna är svetsade. Tyvärr så har ett 30 tal anslutare inte lyckats med monteringen vilket orsakat mycket extra arbete med flera körningar till husen, kontakter med fastighetsägarna via mail eller telefon, arbete från stege eller skylift.

80 kopplingsskåp återstår att svetsa, ett tidsödande arbete med många svetsningar i varje skåp. Där måste entreprenören sätta upp tält med värmare för att kunna göra arbetet.

Kommunikationsoperatören ska montera sin utrustning och sträckan Idre-Grövelsjön ska också svetsas och belysas.

Hela nätet ska testas innan det kan börja användas. Räkna med att det kan ta 2-6 månader innan nätet kan belysas.

En liten inomhusbox, CPE, ska monteras i varje hus. Vi har inte bestämt ännu om vi ska anlita en fackman att göra det eller om varje husägare kan montera boxen. Med tanke på att 14% inte lyckades med fasadboxen lutar det åt att vi får leja bort arbetet.

Vi har begärt och fått ett nytt klardatum från Länsstyrelsen för projektet, 2015-03-10, en förlängning av projekttiden med drygt två månader.

Per har avgått ur styrelsen. Han har gjort ett enormt arbete med alla papper och myndighetskontakter. Han har även skött hemsidan.

Vi övriga i styrelsen har tagit över hans arbete. Mats kommer i fortsättningen att sköta det mesta av pappersjobbet.

Det kommer att bli möjligt för fler att ansluta sig till fibernätet.

Anslutningsavgiften var i år 15000kr vilket också är insatsbeloppet som alla medlemmar betalar till Grövelfiber Ekonomisk förening. Bidrag täcker stora delar av arbete och material vilket innebär att den verkliga kostnaden var ca 35000kr per anslutning. Genom upphandlingar av stora mängder material och arbete har vi fått låga priser.

Vi har under projektets gång sommaren 2014 inte kunnat ta in fler anslutare då materialet vi beställde i våras och tiden under sommaren inte räckt till för att utöka projektet.

Det är flera som visat intresse för att ansluta i efterhand. Ett formulär för anmälan till anslutning kommer att läggas ut på hemsidan under vintern/våren 2015. Sannolikt blir det så att de som vill ansluta bildar en arbetsgrupp som jobbar igenom hela processen med projektering, markavtal, miljötillstånd, vägavtal, avgifter, inmätning, besiktningar m.m. samt det praktiska genomförandet av anslutningarna. Alternativt läggs hela eller delar av arbetet ut på en lämplig entreprenör. Kostnaderna för anslutningarna sätts samman av hela processkostnaden samt insatsbeloppet på 15000kr till föreningen.

Om du har specifika, angelägna, konstruktiva frågor kan du ringa eller maila till mej på tel 0253-23300, epost vasterbacken@grovelsjon.nu.
Telefontid: VARDAGAR 08.00-16.00. Var vänlig respektera telefontiderna!
Besök endast efter överenskommelse per telefon. Respektera att vi just nu är inne i en arbetsintensiv tid i vårt företag med bokningar, städning, reparationer och underhåll inför vintersäsongen.

Observera att Grövelfiber är en förening där vi alla som är medlemmar arbetar mot ett gemensamt mål. Styrelsen är inte en myndighet eller ett företag dit man vänder sig för att klaga, bråka eller hota.

Snödjup idag ca 25cm. Temperatur -5 grader. Några skidspår är dragna; www.livetracks.se

Hälsningar
Anders Persson